Mgr. Ing. Marek Němec

Český advokát
The Czech attorney at law

Český patentový zástupce pro patenty, užitné a průmyslové vzory (oblast ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti, § 11 odst. 2 zák. č. 417/2004 Sb.): Patentové právo, patentové inženýrství, právo k obchodnímu tajemství, právo na ochranu proti nekalé soutěži, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, licence a další související činnosti, např. patentové rešerše, ochrana obchodního tajemství, sporná řízení.
The Czech Patent attorney for patents, utility models, industrial designs (field of the protection of rights to the results of technical creative activity, article 11, paragraph 2 of the Law No. 417/2004 Coll.): Patent law, patent engineering, trade secret right, right to protection against the unfair competition, inventions, utility models, industrial designs, topographies of semiconductors, rationalization proposals, licences and activities connected herewith such as e.g. patent searches, protection of trade secrets, litigations.

Český patentový zástupce pro ochranné známky, průmyslové vzory (oblast ochrany práv na označení, § 11 odst. 2 zák. č. 417/2004 Sb.): Ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení, práva k obchodní firmě, práva na ochranu proti nekalé soutěži a související činnosti, např. známková licence, známková rešerše, sporná řízení.
The Czech Patent attorney for trade marks, industrial designs (field of the protection of rights of marking, article 11, paragraph 2 of the Law No. 417/2004 Coll.): Trade marks, appellations of origin, geographic denomination, rights to business firm, rights to protection against the unfair competition and activities connected herewith such as e.g. trade mark licences, trade mark searches, litigations.

Evropský patentový zástupce, zapsaný v seznamu vedeném Evropským patentovým úřadem (článek 134 Úmluvy o udělování evropských patentů).
European Patent Attorney, professional representative whose name appears on the list maintained by the European Patent Office (Article 134 of the European Patent Convention).

Evropský známkový zástupce, zapsaný v seznamu vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). Nařízení Rady ES č. 40/94, článek 89, odst. 1, písm. b).
European Trade Mark Attorney, professional representative whose name appears on the list maintained for this purpose by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Regulation EC No. 40/94, article 89, paragraph 1, letter b).

Evropský zástupce kvalifikovaný pro průmyslové vzory, zapsaný v seznamu vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). Nařízení Rady ES č. 6/2002, článek 78, odst. 4, písm. c).
European Design Attorney, professional representative whose name appears on the list maintained for this purpose by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Regulation EC No. 6/2002, article 78, paragraph 4, letter c).


Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze – fakulta elektrotechnická, r. 1987
Graduate at The Czech Technical University in Prague - Faculty of electrical engineering, year 1987

Absolvent Západočeské univerzity – fakulta právnická, r. 1999
Graduate at The University of West Bohemia - Faculty of law, year 1999

Člen Svazu patentových inženýrů v Praze
The member of the Czech Patent Engineers Pool in Prague

Člen Komory patentových zástupců v Brně
The member of the Czech Patent Attorneyes Chamber in Brno

Člen České advokátní komory v Praze
The member of the Czech Bar Association in Prague